#firantoni16 >>> AJAC CONCURSOS

eXSperiències · Firantoni 2016 és un concurs de disseny de parades de comerç al carrer adreçat a arquitectes joves i
a equips pluridisciplinars liderats per arquitectes joves. L’objectiu és proposar i construïr els separadors de les parades
dels comerciants que participaran en la fira de mostres FIRANTONI 2016, organitzat per la federació de comerciants
del barri de Sant Antoni de Barcelona. El concurs és organitzat per membres de l’AJAC (Agrupació de Joves Arquitectes
de Catalunya).
La finalitat del concurs és donar suport als joves arquitectes, oferint-los noves possibilitats d’actuació, obrir perspectives
professionals del col·lectiu en general i potenciar el contacte laboral dels joves, especialment afectat per la situació
econòmica actual. Es planteja des d’una òptica optimista de difusió de l’arquitectura a la societat, potenciant el treball
dels professionals. El tema del concurs, l’emplaçament i la forma d’afrontar-lo busquen el treball interdisciplinari global,
des de la concepció del projecte fins a la realització material d’aquest. La metodologia del concurs té com a referents les
teories del “DO IT YOURSELF” i la del consum de proximitat ubicant-se la actuació en l’entorn proper dels participants
de la fira i abastint-se de materials obtinguts dins del mateix barri de Sant Antoni per a generar propostes innovadores
que posin en valor els productes dels comerciants del barri d’una manera humil, sincera i respectuosa amb el medi
ambient.
Els objectius generals que han motivat l’organització del concurs són: Donar difusió i oportunitats a una arquitectura de
qualitat realitzada pels joves, i incidir en la projecció cultural i professional dels joves arquitectes; establir vincles
culturals i professionals entre els joves arquitectes i la societat; situar Barcelona i l’AJAC a l’avantguarda de la producció
i difusió d’iniciatives culturals realitzades pels joves arquitectes.
El FIRANTONI és una fira al carrer que, durant un dia, ocupa la carpa que cobreix el tram del carrer Urgell comprès
entre els carrers Floridablanca i Tamarit, just davant del mercat de Sant Antoni, i es converteix en un espai a l’aire lliure
on els comerciants exposen els seus productes i serveis a mode de fira de mostres organitzada en un ambient festiu on,
a més a més de la mostra, s’hi desenvolupen altres esdeveniments i actes al llarg de tota la diada amb la finalitat de
consolidar el comerç del barri.
L’edició d’enguany és la tercera en que la AJAC col·labora amb el SAC per a l’organització del Firantoni. La aportació
que fem desde l’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya consisteix en l’elaboració de l’espai de suport de la fira a
través d’un concurs adreçat a joves arquitectes per al disseny dels separadors que acabaran conformant la imatge de la
fira.

1. OBJECTE DEL CONCURS
El concurs consisteix en dissenyar i executar els separadors entre les parades que conformaran el Firantoni’16, que es
celebrarà el proper dissabte dia 11 de juny sota la carpa situada al carrer d’Urgell entre els carrers de Tamarit i
Floridablanca.
El nombre de parades i la seva distribució es definiran posteriorment a l’entrega dels projectes i al veredicte del jurat, ja
que dependrà del nombre exacte de comerciants participants en aquesta edició del Firantoni i de les característiques de
les propostes seleccionades. Es calcula aproximadament l’execució d’unes 70 parades, que es repartiran el més
equitativament possible entre les propostes seleccionades.
Els separadors hauran d’ésser dissenyats per poder construir-se en dues hores i hauran de ser prou resistents i
estables com per resistir durant un dia sencer en perfectes condicions. El muntatge i desmuntatge dels aparadors es
realitzarà el mateix dia de la fira i els realitzaran els propis membres dels equips guanyadors del concurs amb el suport
de l’organització.
Els separadors formaran una “L” de 300×200 cm, on el costat de 300 cm serà el fons de la parada i el de 200 cm el
lateral que farà de mitgera amb la parada veïna. L’alçada i el gruix del separador dependrà de la pròpia proposta.
Els separadors hauran de ser dissenyats mitjançant l’utilització dels materials* que s’enumeren a continuació:
01. Tub de polietilè corrugat
Mides: Ø 20 cm x 25 mts (longitud
màx rotlle; longitud de treball lliure
fins a 25 mts)
02. Blocs de formigó:
Mides: 20 x 20 x 40 cm
03. Taulells d’encofrar:
Mides: 200 x 50 x 2,7 cm
*Material serà cedit per la constructora del mercat de Sant Antoni formada per la UTE de Sacyr i Copcisa.

2. PARTICIPANTS
Es podran presentar tots aquells arquitectes o estudiants d’arquitectura menors de 40 anys. Podran presentar-se
individualment o formant equips. No hi haurà limitació en el nombre d’integrants dels equips ni en la seva formació, per
tant s’admeten integrants de l’equip que provinguin d’altres disciplines diferents a l’arquitectura. El representant de
l’equip haurà de ser arquitecte o estudiant d’arquitectura i tots els membres de l’equip hauran de complir la limitació
d’edat esmentada.
No es podran presentar els membres del jurat, empleats, persones que siguin col·laboradors habituals o associats
d’algun membre del jurat i/o hi tinguin relació de parentiu. Així com no podran presentar-se els membres de la junta de
l’AJAC, del SAC, ni els comissaris del concurs.
3. CALENDARI
_Entrega de propostes: 09 de maig de 2016
Abans de les 12:00 del migdia (hora espanyola) mitjançant correu electrònic a ajac@coac.net segons les
instruccions de l’apartat 7 de les presents bases.
_Execució separadors i lliurament de premis: 11 de juny de 2016 (El muntatge dels aparadors es realitzarà la matinada del 11 de juny)
El muntatge dels aparadors es realitzarà la matinada del 13 de juny i el desmuntatge un cop finalitzada la fira.
Els equips seleccionats per executar els separadors s’hauran de fer responsables tan del muntatge com del
desmuntatge.
4. PREMIS
El fet de ser un dels tres premiats del concurs implica l’execució de l’obra per part dels equips guanyadors.
Cada equip guanyador rebrà un premi de 300 €. Els membres dels equips guanyadors que siguin arquitectes o
estudiants d’arquitectura gaudiran d’un any de gratuïtat en la quota de Membre de l’AJAC.
La realització final dels projectes seleccionats dependrà de l’obtenció dels permisos corresponents per part de
l’Ajuntament de Barcelona.

5. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Aquest concurs es regirà pel que es descriu en les presents bases, quedant l’AJAC i en el seu moment els membres del
jurat designat, facultats per a resoldre tots els aspectes que no es troben explícitament indicats. Els participants, pel
simple fet de presentar-se, declaren l’acceptació de les presents bases així com l’acceptació de les decisions finals del
jurat. La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases descrites en aquest document i la cessió de les
dades personals dels concursants per a l’emissió d’informació i publicitat, tant per part de l’AJAC com dels patrocinadors
i organitzadors del concurs.
En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002, s’informa a l’interessat que les dades de caràcter personal
que voluntàriament facilita, inclòs el seu correu electrònic, seran incorporats a un fitxer automatitzat propietat i
responsabilitat de l’AJAC. A l’entregar les seves dades, l’interessat autoritza expressament la utilització de les mateixes
per a realitzar comunicacions periòdiques, incloent-hi les que es portin a terme via correu electrònic, que l’AJAC portarà
a terme per informar de les activitats, continguts i serveis que desenvolupa. L’AJAC informa del dret d’accés,
rectificació, oposició i cancel·lació d’aquestes dades mitjançant e-mail dirigit a l’AJAC.
6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL.
Els autors conservaran la propietat intel·lectual dels treballs presentats. Tots els participants cediran a l’AJAC i al SACSant
Antoni Comerç, els drets d’explotació que corresponguin a l’objecte de la publicitat de la convocatòria i els seus
resultats, tals com la publicació i exposició dels treballs presentats, així com del resultat final de l’obra executada als
aparadors pels guanyadors.
7. ENTREGA DE PROPOSTES.
El concurs serà anònim i es realitzarà sota LEMA.
Les propostes podran ser lliurades en català, castellà o anglès.

Les propostes s’enviaran al correu electrònic ajac@coac.net amb assumpte “XS-FIRANTONI2016”. Aquest correu el
gestionarà una persona vinculada a l’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya, i mai serà accessible per cap
membre del jurat del concurs.
Es realitzarà un únic enviament mitjançant correu electrònic i hi ha d’haver dos documents adjunts de la manera que es
desenvolupa a continuació:
PDF 1 – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.
El nom de l’arxiu serà: XS-PDF1-“Lema”
El PDF 1 contindrà la documentació gràfica de la proposta. La documentació a entregar és lliure, només limitada per el
format: 1 full DIN-A3 a una cara.
La proposta ha de deixar clara la composició del separadors i quantificar el/s material/s necessari/s per a la seva
execució.

El concurs es anònim i sota lema, per tant, qualsevol element dins del sobre 1 que pugui insinuar qualsevol tipus de
relació entre el projecte i l’autor serà motiu de desqualificació per part de l’organització del concurs.
PDF 2 – EQUIP
El nom de l’arxiu serà: XS-PDF2-“Lema”
El contingut del PDF 2 serà el següent:
_Un únic Din-A4 a una sola cara amb el pseudònim de l’equip i un llistat dels membres de l’equip, amb els noms
complerts i la formació d’aquests, així com l’e-mail i el número de telèfon de tots els membres de l’equip. El
representant de l’equip serà el primer en la llista de membres i es marcarà amb negreta per diferenciar-lo de la
resta.
En el cas de que es presenti una persona jurídica, s’haurà de demostrar que totes les persones integrants de la
persona jurídica compleixen els requisits d’edat, i de la mateixa manera, lliurar tota la documentació que es
sol·licita en aquest apartat per a cada un dels seus integrants.
_S’adjuntarà còpia del DNI de cadascun dels participants (passaport en cas de no tenir la nacionalitat
espanyola).
_S’adjuntarà fotocòpia del títol acadèmic d’Arquitecte (o del resguard de sol·licitud d’aquest) del membre de
l’equip que actuï com a representant de l’equip, en un DIN-A4 a una sola cara. En cas de ser un estudiant
d’arquitectura s’adjuntarà una fotocòpia de la última matrícula universitària.
8. COMPOSICIÓ DEL JURAT I PROCEDIMENT
El jurat estarà composat per representants de les entitats organitzadores i patrocinadors.
El procediment de selecció de propostes serà determinat per consens entre els membres del jurat i es basarà, en tot
cas, en procediments de discussió col·lectiva i votació. Inicialment s’obrirà el PDF1, corresponent a la proposta gràfica.
Mentre no s’obrin els sobres d’identificació, el jurat podrà realitzar totes les votacions o discussions que consideri
pertinents fins a arribar a un resultat satisfactori.
Un cop s’hagin determinat els guanyadors es procedirà a l’obertura del PDF 2 i es verificarà que els equips guanyadors
compleixin els requisits de participació al concurs. En cas d’incomplir algun dels requisits de participació per algun dels
membres de l’equip, la proposta serà automàticament descartada i s’atorgarà el premi a la següent proposta millor
valorada.
Es valorarà la innovació en la reutilització dels materials, el resultat espaial, la senzillesa en representació i execució de
les propostes i el grau d’adaptació a diferents tipus d’activitats comercials.

9. MOTIUS D’EXCLUSIÓ

_Col·locar la documentació en un pdf que no es correspongui.
_Qualsevol element que inciti sobre la autoria de la proposta.
_Documentació del pdf2 incompleta.
_Qualsevol incompliment de les bases d’aquest concurs.
_Lliurar fora de termini. Es recorda que s’ha de tenir en compte que l’horari de lliurament és HORA ESPANYOLA.
eXSperiències
Joves Arquitectes i petits espais
CONCURS SEPARADORS FIRANTONI 2016
AJAC · Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya
C/ Arcs 1-3, 4ª Planta 08002 Barcelona | T: 93 306 78 28 | ajac@coac.net | www.coac.net/ajac/
Més informació: www.coac.net/ajac o bé ajac@coac.net

BASES